اجرای سرود جانم علی(ع) در جمعیت بیست هزار نفری میدان امام حسین(ع)