معلم خوب من

نسخه اصلی

نسخه دخترانه

نسخه پسرانه

نسخه بیکلام

متن نماهنگ:

الف مثله اولین روزی که هم مدرسه ای بودیم

ب مثله به ی بسم ا… روز اول پاییز

پ مثله پای ثابت همه درسا که لبخنده

ت مثله تخته و گچ و معلم و کلاس و میز

حس خوبه يه بزرگتر كه برات دل بسوزونه

دونه دونه همه زحمتاش توو خاطرت بمونه

يه معلم صاف و ساده مهربونه

بعد از پدر و مادرم الگوی محبوب منی

خیلی چیزا یادم دادی معلم خوب منی

ل مثله لقمه ی حلال بابا توی کیفامون

میم مثله موضوع انشا که درباره‌ی مادر بود

خ مثل خنده های از ته دل سر صبگاه

د مثل دعای فرج که واسه زنگ آخر بود

عاشق تاریخ شدم وقتی تو تاریخو بهم یاد دادی

عاشق ایران شدم وقتی که خوندم راجع به آزادی

عاشق مردم شدم وقتی بهم درس محبت دادی

بعد از پدر و مادرم الگوی محبوب منی

خیلی چیزا یادم دادی معلم خوب منی