نماهنگ مدافعان سلامت

تهیه شده در دفتر سرود و موسیقی صدا و سیما

مدافعان سلامت، سرودی است که هشتاد میلیون ایرانی برای پرستاران و کادر درمانی خواندند.