نماهنگ دنیام فاطمه(س)

متن نماهنگ:

 

چشمات به روی حیدر نبند
زخماتو خودم می‌بندم، بخند

آه بکش، ولی بمون،  که همین آه دلگرمی علی
دست به پهلو تو خونه که میری راه دلگرمی علی

دنیام فاطمه، میخای داد بزنم تا همه بشنوندتنهام فاطمه

نمی‌تونم بایستم از بعد اون روز، رو پام فاطمه‌
می‌بینی تو جوونی، داره میلرزه دستام فاطمه

من تنهام فاطمه
با اشک چشات، دستام نبند
گریه می‌کنم، باشه تو بخند

سقف خونه رو سرم شده آوار دست علی رو بگیر

 حرف رفتن و نزن، دست بردار، دست علی رو بگیر
چشمام فاطمه، انگاری باز داره تار می‌بینه چشمام
اینجام فاطمه، من مرد جنگم، اما  از تو کمتره، زخمام کمتره‌

می‌بینی تو جوونی داره میلرزه دستام فاطمه
دنیام فاطمه، میخای داد بزنم تا همه بشنوند

تنهام فاطمه، نمی‌تونم بایستم از بعد اون روز، رو پام فاطمه‌
می‌بینی تو جوونی، داره میلرزه دستام فاطمه
من تنهام فاطمه