اجرای زیبای قطعه جانم علی(ع) در فصل شعبانیه حسینیه معلی