دم خروس

دم خروس

پیام دهه هشتادی ها به مسیح علینژاد